Polityka prywatności i bezpieczeństwa

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach Dolnych 05-092, Aleja Fryderyka Chopina 55, NIP: 1181783347, który gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług oraz uzyskane przy zawarciu umowy i w trakcie jej trwania, a w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
 • dane firmy reprezentowanego podmiotu jak NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Cele przetwarzania Państwa danych:

 • obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,   
 • ochrony praw Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,  
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. płatności, uzasadnionego interesu Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.,
 • prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:

 • podmiotom, z którymi Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, które będą przechowywane przez Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o..

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • dostęp do danych osobowych,
 • żądanie sprostowania danych osobowych,
 • żądanie usunięcia danych osobowych,
 • żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Aby skorzystać z powyższych praw i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. za pośrednictwem:

 • poczty e-mail na adres: biuro@biuroklub.pl
 • poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o., Aleja Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki Dolne.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (w przypadku zmian bądź wprowadzenia nowych procesów lub systemów, które wykorzystują dane osobowe) i będziemy Państwa odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.